Developers

The following lists the developers for ver. 1.1.0. or later.

 • Yoshimichi Andoh
 • Kazushi Fujimoto
 • Tatsuya Sakashita
 • Noriyuki Yoshii
 • Zhiye Tang
 • Jiachao Zhang
 • Yuta Asano
 • Ryo Urano
 • Tetsuro Nagai
 • Atsushi Yamada
 • Hidekazu Kojima
 • Kensuke Iwahashi
 • Fumiyasu Mizutani
 • Shin-ichi Ichikawa
 • Susumu Okazaki.

The following lists the developers up to ver. 1.0.5.

 • Yoshimichi Andoh  (Nagoya University)
 • Noriyuki Yoshii  (Nagoya University)
 • Kazushi Fujimoto  (Ritsumeikan University)
 • Hidekazu Kojima  (Nagoya University)
 • Atsushi Yamada  (Nagoya University)
 • Susumu Okazaki  (Nagoya University)
 • Kensuke Iwahashi  (Institute for Molecular Science)
 • Fumiyasu Mizutani  (Institute for Molecular Science)